Kompaniýanyň tertibi

“Yongkang Dashuya Daily Necessities Co., Ltd.”

"Has gowy kubok üçin gowy umyt"

Biz kim?

serhet

“Yongkang Dashuya Daily Necessities Co., Ltd.” dünýäde poslamaýan polat bilen meşhur bolan Hytaýyň Zhejiang şäheriniň ongongkang şäherinde ýerleşýär.Içgi önümleri we aşhana önümleri boýunça ýöriteleşen hünärmen zawod hökmünde önümleriň ABŞ we EUB bazarlarynda ugrukdyrylyşyna ýolbaşçylyk edýäris.Alibaba, DHG derwezesinde we täzelenen önümlerimizi şol ýerde görkezmek üçin platformalarymyz bar. Ösen önümçilik enjamlary bilen hepdelik öndürijiligimiz 100,000pc-den gowrak.Önümçilik liniýasy bolan ähli enjamlar, TUV Report tarapyndan çig maldan hil gözegçiligine çenli barlanýar.

biz hakda
biz hakda

Esasy önümlerimiz poslamaýan polatdan ýa-da gaýtadan ulanylýan plastmassadan ýasalan çüýşeler, küýzeler, suw çüýşeleri.Köp sanly meşhur kompaniýanyň hyzmatdaşlygy bilen dünýäniň 20-den gowrak ýurduna we sebitine eksport edýäris.Hil we hyzmat sebäpli müşderilerimizden, hyzmatdaşymyzdan we beýleki platformalardan abraý alýarys.OEM we ODM hyzmaty, galyndy döretmek, galyndy çyzmak, marka bellikleri, reňk, gaplamak we ş.m. ýaly işleýän iň möhüm bölegimizdir, bir gün bile bolup biljekdigimize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Näme edýäris?

serhet

Yongkang Dashuya, poslamaýan polatdan ýasalan çüýşeleri, käseleri, küýzeleri, suw çüýşelerini we ş.m. öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşendir.Önüm çyzgysy syýahat krujkasy, saman bilen çüýremek, kofe käsesi, termo çüýşesi ýaly 100-den gowrak modeli öz içine alýar.

Programmalar Azyk we içgi, aşhana, sowgatlar, syýahatçylyk, NPO çäreleri, emeli intellekt, mahabat, Öý we bag we beýleki köp sanly pudagy öz içine alýar.Birnäçe önüm we tehnologiýa milli patentleri we programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklaryny aldy we CE we FDA tassyklamasyna eýe boldy.

biz hakda

Näme üçin bizi saýlamaly?

serhet

OEM & ODM kabul ederliklidir

Custöriteleşdirilen reňk we nyşan.Has amatly, täze galyplary gurmak we marka gaplamalaryny döretmek.

Iýmit derejeli çig polat

Çig malymyz 304-nji derejeli poslamaýan polatdyr, hatda önüm öndürmek üçin Tritan materialyny ulanýarys

Güýçli gözleg we güýç

Gözleg we gözleg merkezimizde 10 inersenerimiz bar, olaryň hemmesi Hytaýyň Ylym we Tehnologiýa Uniwersitetiniň lukmanlary ýa-da mugallymlary, täze önümler adatça aýda bir ýa-da iki gezek çykýar.

QC-nyň 6 bölegi

1) gaýtadan işlemezden ozal çig mal QC
2) Içki diwar QC
3) Daşarky diwar QC
4) Boýn we gapak QC

5) Aşakdaky QC
6) Temperatura synagy
7) QC

Bizi herekete synlaň!

serhet

Aýda takmynan 650,000 sany çüýşe we käse kuwwatymyzy kanagatlandyrmak üçin 4 önümçilik liniýamyz bar.Wagtyň üýtgemegi bilen, mehaniki ýarag amallaryndan doly täze awtomatiki önümçilik liniýasyny satyn alýarys.Häzirki wagtda önümçilik liniýalarynda 100-den gowrak adam işleýär.

biz hakda
biz hakda
biz hakda
biz hakda

Tehnologiýa, önümçilik we synag

serhet

“Yongkang dashuya” täze şekilleri, önümleriň täze funksiýalaryny oýlap tapmaga has ähmiýet berýär.Döwrüň ädimlerini ýerine ýetirýäris, çüýşeleriňizi islendik ýerde aýdym-saz çalýan dinleýjä öwürmek üçin akylly käseleri we suw çüýşelerini ösdürýäris.

Bizde moda dizaýny bar, modanyň üýtgemegine görä has owadan şekilleri we öndürijiligi dizaýn ederler, sebäbi käwagt çüýşelerimiz ýa-da käselerimiz kaşaň we moda sowgat ýa-da ýadygärlik bolar.

Häzirki wagtda 50-den gowrak ösen işleýiş we synag enjamlary bar we önümlerimiziň 200-den gowrak görnüşini tamamladyk.

biz hakda
biz hakda
biz hakda

Toparymyz

serhet

Ongongkang Daşuýanyň häzirki wagtda 70-den gowrak işgäri bar we 20% -den gowragy magistr ýa-da doktorlyk derejelerinde.Olaryň köpüsi, işjeň we janly atmosfera getirýän ýaly, iş bilen köp göreşýän ýaşlar.Işleýän wagtyňyz berk we yhlasly, ýöne oturylyşyklarda däli we tolgunyp bilerler.

biz hakda
topary